HAYASHI Hikaru

Profile

Title Year of
composition
Humoresuke 1983
I ichiban 1969
I niban 1971
Kachôzufu 1982
Okinagusa 1993
Shunjitsu kyôsô 1983
Soro koncheruto 1986
Tane wa tabisuru 1989
Torio koncheruto 1990