FUJITA Masanori

Profile

Title Year of
composition
Bamboo music 1975
êtosu
Hagi no soyogite 1983
Hoshi no kanata e
Micromotion II 1982
Nagi 1980
ôrora II 1978
ôrora III 1981
Rotosu - Gagaku no tame no
Saimon 1974
Vin'aren - jûshichigen to marimba no tame no 1978
Yûkyoku
Yûkyoku no.2