FURUKAWA Tarô

Profile

Title Year of
composition
Aki yondai
Ashi wo hazusareta kyakusha no uta
Fugaku sanjûrokkei
Fuki no tsuyu
Issa no ku ni yoru paraphrase
Jizô jôdo
Kodai no matsuri
Koto hachijûsôkyoku
Koto shijûsôkyoku
Minomushi
Mizukumi
Suisha
Tegami - Takehisa Yumeji no uta ni yoru
Tozan