IKEDA Seizan

Profile

Title Year of
composition
Aoi no kyoku 1993
Aya 1975
Azumino 1978
En 1979
Gomi no kyoku 1981
Heki
Hogi 1980
Kaze
Kûjaku 1985
Kyorai no fu 1954
Mugura 1977
Murakumo 1973
Natsuake 1983
Rakuyô 1989
Sekishun no fu 1990
Shamisen no shirabe 1992
Shunchô 1978
Shûrin 1973
Sôkyû no gin 1993
Subaru 1981
Tôga 1987
Zenjô