IMAI Keisyô

Profile

Title Year of
composition
Daigo no hanami
Hachi no ki 1921
Kakuju senzai 1927
Miyo banzai 1915
Mizu no kyoku
Shiki no shirabe 1964
Tokaeri no matsu