IRINO Yoshirô

Profile

Title Year of
composition
Futatsu no fantasy 1969
Gafu 1976
Hutatsu no sô 1971
Kyôsôteki nijûsô 1969
Mittsu no bakei 1972
Nimen no koto no tame no ongaku 1957
Nimen no koto to jûshichigen no tame no sangakushô 1966
Shidai 1979
Ten
Wandlungen 1973