MATSUDAIRA Yoriaki

Profile

Title Year of
composition
Duologue
Irino Yoshiro no tame no bohimei 1980
Kain no giseishatachi no tameni 1972, revised 1974