MATSUO Masataka

Profile

Title Year of
composition
Disutorakushon dai nana ban 2002
Fonosufêru dai ichi ban 1993
Fonosufêru dai ichi ban solo vâjon 1996
Fuji Sankei Imayô 1996
Koko Yûyû 1999
Kontora Sutoringusu dai ichi ban 1999
Ne Ne 1998
Ne Ne dai san ban 2000
Shichi Henge 1995
Shinfonietta 1998
Ten Faibu Wan 1998
Utsukushi no Miyako 1991
Utsukushi no Miyako II 1992
Utsukushi no Miyako III 1996