NAKASHIMA Utashito

Profile

Title Year of
composition
Oshichi Kichisa 1931
Shôraifu 1940
Wakanoura 1921
Yomo no umi 1939