NAKAMATA Nobukio

Profile

Title Year of
composition
Contrast 1971
Gonin no sôsha ni yoru shakuhachi no ongaku 1967
Hôgakki no tame no "Concertante" 1972
Jôruri "Zeimusho gekitaihô" 1968
Jûshichigen dokusô no tame no sonata 1969
Minobito ni 1970
Sanbon no shakuhachi no tame no space 1969