SHIMOYAMA Hifumi

Profile

Title Year of
composition
Hadô 1986
Hôgakki no tame no Panta Rei 1984
Hougakki no tame no katarisisu dai sanban 1983
Ichigo no tsuki kage 1989
Kan'nagi 1983
Kaze no tô 1991
Koen 1989
Mazeori 1986
Monologue 1991
Sekkei 1992
Transmigration dai niban 1984