SUGANO Hirokazu

Profile

Title Year of
composition
Kageki "bakamukodon" 1967
Mono opera "Adachigahara no kijo" 1963