SUGIURA Hirokazu

Profile

Title Year of
composition
Ikkyû ransei 1980
Koto to sangen ni yoru nijûsô 1961
Natsu no wakare 1970
Sen'no rikyû 1990
Shigehira mandara 1974