TSUBONô Katsuhiro

Profile

Title Year of
composition
Conjunction 1982
Hana no shô 1993
Hanryûka no kai no shina no maki no.I 1986
Hanryûka no kai no shina no maki no.II
Hiei 1973
Hikendenpu 1993
Iori no kanwa 1979
Iori no kanwa kan no ni
Mangefu
Shirabezensen