Composer JÔ Shiga
Title Manzai (Oranda manzai)
Time of play 1983.6.2
Instruments voice, shamisen, kokyû, koto
Length 9'3"
Score
Sound source Victor SJ1051-1110
Player voice shamisen: KIKUHARA Hatsuko, kokyû: SUYAMA Chigyô, koto(Oranda) NAKAJIMA Keiko
Remarks Based on Yamato manzai uta, koto(tuning: oranda jôshi) tetsuke: ICHIURA kengyô
Code of music 14-a1
Sound
Image