Composer YOSHIZAWA kengyô
Title Chidori no kyoku
Time of play 1961.12.30
Instruments voice, koto, kokyû
Length 13'2"
Score Hogakusha
Sound source Victor SJ1051-1110
Player voice koto(kaete): INOKAWA Kôji, koto(honte): MISHINA Masayasu, kokyû: YOKOI Mitsue
Remarks The text is quoted from "Kokin waka shû" and "Kinyou shû".Nagoya-kei kokyû kyoku.
Code of music 40-b1
Sound
Image